de voor groene gezondheidszorg belangrijkste uitgangs- en actiepunten uit VN Agenda 21, hst. 35:

Agenda 21, Hoofdstuk 35, Wetenschap ten behoeve van duurzame ontwikkeling

Inleiding

35.3. (...) Tegenover de dreiging van onherstelbare milieuschade mag onvolledig wetenschappelijk inzicht geen excuus zijn voor het uitstellen van acties die op zich zelf al gerechtvaardigd zijn. De voorzorgsbenadering kan een basis vormen voor het beleid ten aanzien van complexe systemen waarin nog geen volledig inzicht bestaat en waarvoor de gevolgen van verstoringen nog niet voorspelbaar zijn.

Doelstellingen

35.6.(b) Beleidsformulering op het gebied van milieu en ontwikkeling, gebaseerd op de beste wetenschappelijke kennis en evaluaties, waarbij zowel de noodzaak tot betere internationale samenwerking als de relatieve onzekerheden in de verschillende processen en opties op dit gebied in aanmerking worden genomen;

35.6.(c) Interactie tussen wetenschap en besluitvorming, waar mogelijk gebruik makend van de preventieve benadering, teneinde de bestaande produktie- en consumptiepatronen te veranderen en tijd te winnen om onzekerheden aangaande de keuze van beleidsopties te verminderen;

35.6.(e) Betere wetenschappelijke samenwerking door interdisciplinaire onderzoeksprogramma’s en -activiteiten te bevorderen;

35.7.(d) De noodzakelijke instrumenten voor duurzame ontwikkeling ontwikkelen, invoeren en toepassen met betrekking tot:

(i) Indicatoren betreffende de kwaliteit van het bestaan, welke bijvoorbeeld de terreinen gezondheid, onderwijs, sociaal welzijn, milieu en economie bestrijken;

(ii) Economische benaderingswijzen voor een milieuverantwoorde ontwikkeling en nieuwe voor een beter beheer van de hulpbronnen;

(iii) Milieubeleidformulering voor de lange termijn, risicobeheer en aspectenonderzoek van milieuverantwoorde technologieën;

35.7. (e) Gegevens verzamelen, analyseren en integreren inzake het verband tussen de toestand van ecosystemen en de gezondheid van gemeenschappen van mensen, teneinde de kennis uit te breiden over de kosten en baten van verschillende vormen van ontwikkelingsbeleid en -strategieën met betrekking tot gezondheid en milieu (…);


Wetenschappelijke en technologische middelen

35.9. Tot de wetenschappelijke en technologische middelen behoren de navolgende:

(a) Steun aan nieuwe wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s, met inbegrip van de sociaal-economische en menselijke aspecten, op gemeenschaps-, nationaal, subregionaal, regionaal en mondiaal niveau, ter aanvulling en stimulering van synergieën tussen traditionele en conventionele wetenschappelijke kennis en praktijken, alsmede een versterking van het interdisciplinaire onderzoek aangaande milieuschade en -herstel;

(b) Het opzetten van diverse soorten demonstratiemodellen (bijvoorbeeld sociaal-economische modellen, of modellen van milieusituaties) voor het onderzoeken van methodologieën en het formuleren van richtlijnen;

(c) Steun aan onderzoek door het ontwikkelen van methoden voor de evaluatie van relatieve risico’s, teneinde beleidmakers te helpen wetenschappelijke onderzoeksprioriteiten te selecteren.


B. Verbetering van het wetenschappelijk inzicht

Uitgangspunten

35.10. Ter bevordering van duurzame ontwikkeling is meer en diepgaander kennis vereist van het draagvermogen van de aarde, met inbegrip van de processen die haar vermogen om het leven in stand te houden zouden kunnen aantasten of juist versterken. Het mondiale milieu verandert sneller dan in welke periode in de afgelopen eeuwen ook; dientengevolge kunnen wij voor verrassingen komen te staan en we zouden in de volgende eeuw aanzienlijke veranderingen in het milieu kunnen constateren. Tegelijkertijd neemt het menselijk verbruik van energie, water en niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen toe, zowel over het geheel genomen als per hoofd van de bevolking, en er kunnen tekorten ontstaan in vele delen van de wereld, zelfs als de milieusituatie ongewijzigd blijft. Sociale processen variëren naar gelang tijd, ruimte, regio en cultuur. Zij beïnvloeden het milieu en worden zelf ook door veranderingen hierin beïnvloed. Menselijke factoren zijn van doorslaggevende betekenis in deze gecompliceerde verbanden, en zijn van directe invloed op veranderingen op wereldschaal. Daarom is onderzoek naar de menselijke aspecten van oorzaken en gevolgen van milieuveranderingen en van wegen naar meer duurzame ontwikkeling uitermate belangrijk.

Doelstellingen

35.11. Een van de hoofddoelstellingen is verbetering en verdieping van het fundamentele inzicht in het verband tussen menselijke en natuurlijke ecosystemen en een verbetering van de analytische en voorspellingsinstrumenten die nodig zijn voor een beter inzicht in de gevolgen voor het milieu van ontwikkelingsopties, verbeteringen die bereikt dienen te worden door:

(b) Nieuwe analytische en voorspellingsinstrumenten te ontwikkelen en toe te passen teneinde nauwkeuriger te kunnen onderzoeken op welke wijze de natuurlijke systemen van de aarde in toenemende mate worden beïnvloed door menselijke, opzettelijke of onopzettelijke daden en demografische tendensen, alsmede de invloed en de gevolgen vast te stellen van deze daden en tendensen;

(c) Fysische, economische en sociale wetenschappen te integreren ten behoeve van een beter inzicht in de gevolgen van economisch en sociaal gedrag voor het milieu, alsmede van de invloed van milieuschade op de lokale en mondiale economie.

(k) Het intensiveren van het onderzoek naar een integratie van de fysische, economische en sociale wetenschappen, teneinde meer zicht te krijgen op de invloed van economisch en sociaal gedrag op het milieu en van milieuschade op de lokale en mondiale economie; in het bijzonder:

(i) Onderzoek opzetten naar menselijke attitudes en menselijk gedrag als centrale determinerende factor voor het begrip van de oorzaken en gevolgen van milieuveranderingen en van het verbruik van de natuurlijke hulpbronnen;

(ii) Onderzoek naar menselijke, economische en sociale reacties op wereldomvattende veranderingen bevorderen;

(l) Het steunen van de ontwikkeling van nieuwe, gebruikersvriendelijke technologieën en systemen die de integratie van multidisciplinaire fysische, chemische, biologische en sociale/menselijke processen vergemakkelijken welke op hun beurt kunnen leiden tot een betere verschaffing van informatie en kennis aan besluitvormers en het algemene publiek.


D. Ontwikkeling van wetenschappelijke capaciteiten en mogelijkheden

35.22. (a) Het bevorderen van de opleiding van wetenschappers, niet alleen op hun eigen vakgebied, maar ook wat betreft hun vermogen milieu-aspecten te identificeren, te beheren en in te passen in hun onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten; het scheppen van een gezonde basis voor natuurlijke systemen, ecologie en beheer van hulpbronnen; en het opleiden van deskundigen die in staat zijn te werken in interdisciplinaire milieu- en ontwikkelingsprogramma’s, ook op het gebied van de toegepaste sociale wetenschappen;