monitor aanpak medicijnvervuiling NL

Eind 2012 is ongeveer de helft van de actoren uit de humane en veterinaire medicijnketens in Nederland min of meer actief betrokken bij de aanpak van medicijnvervuiling in het milieu. De betrokken actoren worden in de diagram weergegeven. Verschillende actoren kijken verschillend tegen het vraagstuk aan. Zo betreft de hoge actiebereidheid bij veetelers en dierenartsen vooralsnog alleen antibiotica. De watersector loopt voorop. Alleen voor hen is medicijnvervuiling van het water een telkens terugkerend agendapunt. Waterkwaliteit is niet alleen verantwoordelijkheid voor de watersector. Om dat aan andere actoren duidelijk te maken kan de waterbeheerder van strategie veranderen en een andere rol in de waterketen op zich nemen.
 
Knelpunten voor een collectief gedragen urgentiebesef zijn de onzichtbaarheid van het fenomeen, onbekendheid met haar (potentiële) effecten voor milieu en volksgezondheid, en de beschermde status van medicijnen. Download de volledige monitor 2012.Geraadpleegde bronnen monitor 2012
- Bijl G 2012, Ketenaanpak van de problematiek rondom geneesmiddelen in de verschillende watercomponenten (studentrapport), Rijksuniversiteit Groningen, Unie van Waterschappen, Stg. Huize Aarde.
- Bakker M et al 2012, De rol van huisartsen bij het bestrijden van milieuvervuiling van oppervlaktewater door medicijnen (studentrapport), Inst. Verantwoord Medicijngebruik en Rijksuniversiteit Utrecht.
- Eindconclusie acties uit brief aan de Tweede Kamer uit 2007, Ministerie I&M, september 2012 (laatste versie van bijlage 1 bij de brief van 21 febr. 2007, vergaderjaar 2006-2007 nr. 39/28 808).
- Vergouwen L et al 2011, Zuivering geneesmiddelen uit afvalwater, rapport Grontmij NL BV.
- websites van betreffende organisaties.
- netwerk Stichting Huize Aarde.