MEDUWA MEDicijnen Uit het WAter / MEDicines Unwanted in WAter /
MEDizin Unerwünscht im WAsserMEDUWA
MEDUWA werkt binnen een (deel)stroomgebied aan vermindering van de verontreiniging van bodem, voedsel, (drink)water, en lucht met humane en veterinaire medicijnen en multiresistente (micro)organismen. Partners uit de humane en veterinaire medicijnketen en waterketen uit de regio vormen gezamenlijk een levend labortorium of Living Lab. Ter bevordering van bewustwording en besluitvorming worden verontreinigingen en effecten van mogelijke maatregelen onder verschillende klimaatscenario’s met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) in beeld gebracht. MEDUWA werkt door een integrale aanpak aan de introductie van groene farmacie. Het project bereidt de humane en veterinaire gezondheidssector voor op komende veranderingen in wetgeving en consumentengedrag met betrekking tot de kwaliteit van bodem, water en voedsel. Door ontwikkeling en introductie van nieuwe diensten en producten draagt MEDUWA bij aan de regionale economie.
 
Vanaf 10 oktober 2016 tot 10 april 2021 ontwikkelt de INTERREG-VA-MEDUWA-Vecht(e) coalitie van 27 Duitse en Nederlandse partners onder meer de volgende maatregelen:
MEDUWA-Vecht(e) kost 8.5 miljoen euro en is gefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de regionale INTERREG-Programmapartners, en de participerende projectpartners.

MEDUWA is voortgekomen uit een samenwerking tussen organisaties met heel verschillende maatschappelijke taken, doelgroepen en invloed: het Waterschap Vechtstromen, het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, The Integrated Assessment Society (TIAS), en stichting Huize Aarde. De coalitie is vervolgens uitgebreid met meerdere Nederlandse en Duitse bedrijven en kennisinstituten, om gezamenlijk aan innovaties te kunnen werken. Zie verder de officiële projectwebsite meduwa.eu.