SOSPharmaH  See: English version 
 
Het internationale project Source Oriented Solutions for Pharma-pollution by Hospitals streeft naar vermindering van de emissie van medicijnen en resistente micro-organismen (o.a. bacteriën en virussen) door gehospitaliseerde en ambulante patiënten. SOSPharmaH brengt het concept groene farmacie in de praktijk: er wordt een ketenaanpak nagestreefd waarbij de gehele medicijnketen van ontwikkelaar, voorschrijver, gebruiker tot watertechnoloog is betrokken. Doordat het ziekenhuis een belangrijke schakel is in de medicijnketen, kan het een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de omgang met medicijnen (maatschappelijk verantwoord medicijngebruik).
 
Tijdens het project werken experts vanuit verschillende disciplines en instellingen samen om tot een breed pakket van onderling aanvullende sociale (gedragsgerichte) en technische bronmaatregelen te komen. De activiteiten hebben mede als doel het draagvlak voor een brongerichte aanpak van het medicijnvraagstuk door de zorgsector te vergroten.
 
De SOSPharmaH-formule wordt door Huize Aarde ontwikkeld, in nauwe samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het voortraject van dit project loopt sinds 2014 in het ziekenhuis onder de naam Groene Farmacie. De focus ligt op bewustwording; het voorkomen van verspilling; en onderzoek naar technische oplossingen; zie hier het verslag over 2015). Voor het UMCU is terugdringen van de verspreiding van medicijnen en medicijnresistentie in het milieu een duurzaamheidsambitie.
 
Zie ook MEDUWA (MEDicijnen Uit het WAter), een benadering waarin vanuit de hele medicijnketen een regionale community-of-practice wordt gevormd. Heeft u, uw instelling, bedrijf of organisatie interesse in deze aanpak, neem dan contact op met Huize Aarde.