nieuws & historie / news & history

2020


M E D U W A
On 12 and 13 February 2020, the various innovations of the European MEDUWA-Vecht(e) project will take centre stage during a two-day meeting for interested parties and project partners in Zwolle, The Netherlands. Important questions during this last public project meeting are: do the innovations contribute to the EU’s goals for the reduction of medicines and multi-resistant microorganisms in the environment? What does climate change mean for this theme? Is sufficient attention paid to the strong increase in multi-resistant fungi? Will there be a follow-up project? What are the requirements for proposals for new sub-projects


M E D U W A
Op 12 en 13 februari 2020 staan de verschillende innovaties van het Europese MEDUWA-Vecht(e)-project centraal tijdens een tweedaagse bijeenkomst voor geïnteresseerden en projectpartners in Zwolle, Nederland. Belangrijke vragen tijdens deze laatste openbare projectbijeenkomst zijn: dragen de innovaties bij aan de EU-doelstellingen voor de reductie van medicijnen en multiresistente micro-organismen in het milieu? Wat betekent klimaatverandering voor dit thema? Is er voldoende aandacht voor de sterke toename van multiresistente schimmels? Komt er een vervolgproject? Wat zijn de vereisten voor voorstellen voor nieuwe deelprojecten?

2019

On November 12 2019 the multi-stakeholder approach to pharmaceuticals in the environmental will be the subject of a meeting in Brussels. The meeting is organized by Health Care Without Harm (HCWH) Europe and bring together key participants from EU and international institutions, national governments, industry, civil society and academia. Stichting Huize Aarde will present the advances of the EU INTERREG-VA MEDUWA-Project.

Figure: FritsAhlefeldt.com

10 oktober 2019  Buren pesten een blinde vlek in de samenleving, is de titel van een publicatie door Stichting Huize Aarde op socialevraagstukken.nl

Het fenomeen buren pesten, als pesten in het algemeen, is een voorbeeld van hoe het gedrag van het individu grote maatschappelijke impact heeft. Ons gedrag, of de persoonlijke dimensie, bepaalt in grote mate ons sociaal functioneren, onze eigen ontwikkeling, kennis, leefstijl, stemgedrag, enz. enz. De persoonlijke dimensie dient daarom een essentiële factor te zijn in de transitie naar een duurzame samenleving.


27 september 2019  Goed werkzaam medicijn kan ook milieuvriendelijk zijn. Download het artikel van Stichting Huize Aarde over milieuvriendelijk gemaakte bètablokkers, antibiotica en een cytostaticum in het Pharmaceutisch Weekblad van vandaag. In het artikel ook een oproep voor Duits-Nederlandse samenwerking bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke medicijnen.

Afb: het suikermolecuul (linksonder) in cytarabine maakt het cytostaticum beter afbreekbaar in het milieu

19 juni 2019  VVM Café Waterverontreiniging door medicijnen: problemen en oplossingsrichtingen. De medicinale milieukringloop is een complex en onzichtbaar verschijnsel dat gevolgen voor de gezondheid en ecologie met zich meebrengt en om een doortastende aanpak vraagt. De gespreksbijeenkomst is bedoeld voor leden van de Vereniging van Milieuprofessionals en andere geïnteresseerden. Aanvang 17:30 tot 20:30. Adres: Arthur van Schendelstraat 758 Utrecht. Programma en inschrijving.
Foto: Incurable Hippie, flickr.com

March 11 2019 European strategy to pharmaceuticals in the environment has been adopted   After years of research, consultation and participation, the strategy was published today. The general impression is that the European Commission has made an effort to serve all interests with this strategy. The aim is to establish a broad legal basis in existing European legislation on medicines, water and soil. See the recommendations of Stichting Huize Aarde for this strategy, which will be evaluated again in 2020. 

11 maart 2019  Europese strategie voor medicijnen in het milieu vastgesteld  Na jaren van onderzoek, overleg en inspraak is vandaag de strategie gepubliceerd. De algemene indruk bestaat dat de Europese Commissie zich heeft ingespannen met deze strategie alle belangen te dienen. Men streeft naar een brede juridisch verankering in bestaande Europese wetgeving omtrent medicijnen, water en bodem. Zie de aanbevelingen van Stichting Huize Aarde voor deze strategie, die in 2020 weer geëvalueerd wordt.

2018


M E D U W A
21 december 2018  Onder de titel Milieuschade aanpakken in de hele medicijnketen worden in het Pharmaceutisch Weekblad enkele innovaties van het Europese MEDUWA (MEDicijnen Uit het WAter) project beschreven. Voor het eerst wordt in één project tegelijk op meerdere niveau’s van een productketen aan maatregelen gewerkt die ongewenste neveneffecten van ons handelen tegen moeten gaan. Stichting Huize Aarde is initiator en coördinator van dit Europese project.
Download het artikel.
Meer informatie over MEDUWA-Vecht(e).
Meer over de ketenaanpak van medicijnvervuiling.

October 12 2018 MEDUWA-project presented at CleanMed Conference Europe.  The CleanMed conference Europe 2018 was held at the Radboud UMC in Nijmegen. During the conference presentations were given by four partners of the European MEDUWA (MEDicines Unwanted in WAter) project. Stichting Huize Aarde is initiator and co-manager of this project. Find here the general introduction of MEDUWA, MEDUWA-presentations, and other presentations.
Figuur: FritsAhlefeldt.com


January 21 2018  Public consultation on medicines in the environment. The EC asks interested stakeholders to respond to proposed actions that should prevent the environmental cycle of medicines and multi-resistant bacteria. The actions are spread over the entire life cycle of medicines: design, authorisation, manufacturing, use, colection, disposal and waste treatment. For marketing, diagnosis and prescription, proposed actions are still missing. 29 out of 30 options formulated are meant for symptom control. Except for green design pharmaceuticals, there is no option for funding development for source oriented measures. See the recommendations Stichting Huize Aarde sent to the EC.

2017

November 2017 Milieueffect medicijngebruik blinde vlek. Onder deze titel verscheen in het blad Milieu een artikel over het beperkte nut van milieunormen voor stoffen als medicijnen. Als normering niet zinvol is, welke gereedschappen zijn dan wel zinvol om het vraagstuk op te lossen? Download het artikel.
Figuur: FritsAhlefeldt.com

October 27 2017  Conference Green Pharmacy, University Medical Centre Utrecht. The environmental cycle of medicines is a motive for innovation in the human and veterinary medicine chain. The healthcare sector is looking for solutions to this societal challenge. During this symposium concrete options for action will be presented. The University Medical Centre of Utrecht will demonstrate what they are doing in this area. Follow this link to subscribe.

Afbeelding: kaboompics pixabay

20 oktober 2017  Groene farmacie: ecologisch verantwoorde medicijnketen  Een artikel door SHA in het Pharmaceutisch Weekblad beschrijft voor iedere schakel van de medicijnketen, van medicijnontwikkeling tot de afvalfase, hoe een ecologisch verantwoorde productketen eruit kan zien.
Download een kopie van het artikel.
Meer over de ketenaanpak van medicijnvervuiling.

October 12 2017  Possible link between the environmental cycle of medicine and neurologic disorders  Recently, a US research group has found that exposure of the embryo to low levels of psychopharmaceuticals relevant to the environment may cause neurologic disorders like autism. This group has been investigating the genetic effects of these medicines on embryos for some time. They observed previously that these agents pass through the gut and placenta and can reach the brain of the developing embryo. Read more.
 
12 Oktober 2017  Mogelijk verband tussen milieukringloop van medicijnen en neurologische afwijkingen  Recentelijk is door een onderzoeksgroep in de VS vastgesteld dat blootstelling van het embryo aan lage concentraties gedragsbeïnvloedende middelen neurologische afwijkingen zoals autisme kunnen veroorzaken. Deze groep doet al een tijd onderzoek naar de genetische effecten van dit soort medicijnen op embryo’s. Men observeerde al eerder dat deze middelen door de darm en placenta heen gaan en de hersenen van het zich ontwikkelende embryo kunnen bereiken. Lees hier meer.

Oktober 2017 Grip krijgen op ondergrond vraagt om kennisregisseur  In het tijdschrift Milieu verschijnt deze maand een artikel over de gewenste democratisering van de ondergrond. Het artikel werd geschreven door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal van Stichting Huize Aarde en is gebaseerd op een eerder verschenen beleidsadvies, zie ook het bericht hieronder bij 3 april 2017.

"Hoe kunnen we deze kennis duiden?"
Figuur: FritsAhlefeldt.com

11 juli 2017 Stop de medicijnkringloop!  Met deze titel verscheen in het tijdschrift Milieu een kort artikel ter aankondiging van de conferentie groene farmacie die dit najaar in het academisch ziekenhuis Utrecht wordt gehouden. De boodschap is vooral dat op meerdere niveaus van de medicijnketen aan oplossingen bijgedragen kan worden. Zie voor meer informatie over de Green Pharmacy Conference Utrecht 2017 verder bij 27 oktober 2017.

May 26 2017 Feedback for the European strategic approach for pharmaceuticals in the environmental cycle
See feedback by Stiching Huize Aarde and others; download the feedback by SHA.

3 april 2017  vandaag verscheen het beleidsadvies Democratisering van de ondergrond van Huize Aarde. In dit beleidsadvies worden op basis van praktijkervaringen aanbevelingen geformuleerd ten behoeve van meer betrokkenheid bij en maatschappelijk draagvlak voor de besluitvorming over de ondergrond. De invoering van faciliterende bestuurlijke gereedschappen, zoals een kennisloket; een onderzoeksfonds, en een onderzoekscommissie, wordt ten zeerste aanbevolen. Dit advies is geschreven in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, programma Structuurvisie Ondergrond (STRONG).

February 6th 2017  Last year Huize Aarde has been nominated for the EU Health Award 2016 because of its efforts to lower antibiotic resistance. The “winners” that has been selected today in Leuven are The European Consumer Organisation (BEUC) with their campaign “From Farm to You”; the Alliance to Save our Antibiotics; and the World Alliance against Antibiotic Resistance. These organisations have been working on this issue for many years on a more EU wide scale. Huize Aarde congratulates these organisations with their achieved results and with this recognition!

2016

 
MEDUWA
 
13 December 2016 European MEDUWA project launched   After years of intensive preparation, the European INTERREG has today finally decided that the MEDUWA-Vecht(e) project can start in January 2017. In the next 3.5 years, 28 German and Dutch partners (16 companies, 8 knowledge institutions, two private organisations, a government) will work together on 12 new methodologies to measure, visualise, intercept and prevent the environmental cycle of human and veterinary medicines and resistant bacteria.
 
The project was developed by Huize Aarde and the German private organisation TIAS (The Integrated Assessment Society), affiliated with the University of Osnabrück. The project management is in the hands of the University of Osnabrück, TIAS and Huize Aarde together. In addition to the partners, the following authorities contribute to the costs: the EU (Regional Development Fund); Lower Saxony; the Dutch Ministry of Economic Affairs; North Rhine-Westphalia; the provinces of Gelderland, Overijssel, Friesland and Flevoland. 


MEDUWA
 

13 december 2016  Europees MEDUWA-project van start   Na jaren intensieve voorbereiding is vandaag door het Europese INTERREG definitief besloten dat het project MEDUWA-Vecht(e) in januari 2017 van start kan gaan. Komende 3,5 jaar werken 28 Duitse en Nederlandse partners (16 bedrijven, 8 kennisinstellingen, twee particuliere organisaties, een overheid) samen aan 12 nieuwe methodieken die de milieukringloop van humane en veterinaire geneesmiddelen en resistente bacteriën moeten meten, visualiseren, onderscheppen en voorkomen.
 
Het project is ontwikkeld door Huize Aarde en de Duitse particuliere organisatie TIAS (The Integrated Assessment Society), gelieerd aan de universiteit Osnabrück. De projectleiding ligt in handen van de universiteit Osnabrück, TIAS en Huize Aarde gezamenlijk. Naast de partners, dragen de volgende overheden bij aan de kosten: de EU (Fonds voor regionale ontwikkeling); Nedersaksen; het ministerie van Economische Zaken; Nordrhein-Westfalen; de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland en Flevoland.

  29 november 2016  Sessie: Democratisering van
 de ondergrond
De ondergrond wordt nog steeds gezien als een mogelijke plek om toxisch afval te bergen. Zo beschouwt het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 2.0 èn 3.0) gebruik van vliegassen voor stabilisatie van zoutcavernes als een nuttige toepassing. Maar, verwerking van afval in 
de ondergrond is tegenwoordig geen pure geologische en technologische kwestie meer. Ook sociaal-politieke aspecten zijn van belang. Zo is openheid en transparantie gewenst.
 Hoe belangrijk is (onafhankelijke) kennis in
 de besluitvorming? En hoe organiseer je dat op een voor alle betrokkenen bevredigende manier?
In een interactieve sessie van het symposium Bodem Breed wordt gezocht naar antwoorden op deze vragen rond verschillende actuele kwesties met betrekking tot de ondergrond, zoals gaswinning, injectie van afvalwater in oude gasvelden, en fracking. De sessie wordt georganiseerd door Huize Aarde met het RWS LEF Future Center, en gesponsord door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Programma Structuurvisie Ondergrond (STRONG).
 

18 november 2016  Stichting Huize Aarde genomineerd   Het programma Groene Gezondheidszorg en haar projecten MEDUWA en SOSPharmaH van Huize Aarde zijn genomineerd voor de Europese prijs voor burgerinitiatieven ter bestrijding van antibiotica-resistentie.
Dit jaar wil de Europese Commissie haar extra waardering uiten voor de inspanning van burgerorganisaties in Europa die zich inzetten voor bescherming van de mens tegen het gevaar van multiresistente bacteriën. Antibioticaresistentie is een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg. Jaarlijks overlijden alleen al in Europa ongeveer 25.000 mensen aan onbehandelbare infectieziekten, omdat antibiotica niet meer werken tegen resistente ziekteverwekkende bacteriën. Buiten het menselijk leed dat dit veroorzaakt, schat de EU de jaarlijkse kosten voor extra zorg en verlies aan arbeidsproductiviteit op 1,5 miljard euro.

16 november 2016  Ketenaanpak geneesmiddelen is onderdeel van de vandaag ondertekende intentieverklaring “Delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater”. Onder de naam “Medicijnresten uit water” werkt de nationale overheid en een aantal maatschappelijke partijen uit de humane medicijnketen samen. Wat deze belangrijke stap aan concrete maatregelen op zal leveren is echter nog onduidelijk. Nadruk ligt op einde-pijp-maatregelen. Van innovaties aan het begin-van-de-pijp en in-de-pijp wordt blijkbaar niet veel verwacht. De veterinaire sector blijft als niet onbelangrijke medicijngebruiker vooralsnog buiten spel. De rol van de farmaceutische industrie is vaag, terwijl marketing een belangrijke drijfveer voor medicijngebruik is. Ook ontbreken NGO’s, waaronder consumenten- en patiëntenorganisaties. Door burgergroeperingen bij milieubeheer uit te sluiten houdt de Nederlandse overheid zich niet aan internationale overeenkomsten, zoals de Århusconventie en VN Agenda 21.
Meer over de ketenaanpak van medicijnvervuiling.
Tekening: FritsAhlefeldt.com

21 september 2016  Medicijnkringloop: de zorgsector aan zet! In het VVM Café staat dit keer medicinale milieuverontreiniging centraal. Humane en veterinaire geneesmiddelen en resistent geworden bacteriën komen via water, voedsel en lucht weer bij mens en vee terug. Dit is een complex, sectoroverstijgend thema. Wat kan de zorgsector zelf daaraan doen? En wat is de rol van de andere schakels in de hele medicijnketen? Sprekers: Alfons Uijtewaal van Huize Aarde, Neelke Doorn, filosofe van de TU Delft, en Willem van der Werf van de Milieudienst van de Universiteit Utrecht en oud milieu-medewerker van het UMCU. Inschrijven.

22 april 2016  Milieuclassificatie medicijnen nog niet rijp  VU studente toxicologie Jaël van Diemen de Jel presenteert op het UMC-Utrecht haar evaluatie van het Zweedse milieuclassificatiesysteem voor geneesmiddelen (The Swedisch Environmental Classification System of Pharmaceutical Substances, SECSPS). Dit is nog steeds de enig beschikbare openbare database bedoeld voor selectie van minder milieubelastende middelen. Het systeem werd oorspronkelijk (2003) in Zweden opgezet door een samenwerking tussen de apothekers en de regionale overheden. In 2005 werd het door de farmaceutische industrie overgenomen. Hierdoor zijn meer toxicologische gegevens van geneesmiddelen openbaar geworden. De evaluatie van SECSPS is uitgevoerd aan de hand van een aantal pijnstillers en milieuproblematische middelen.
Na tien jaar ontwikkeling blijkt SECSPS nog niet goed bruikbaar voor selectie van minder milieubelastende middelen. Voor een onderlinge vergelijking bevat de database nog onvoldoende (betrouwbare) gegevens. Verder is voor het vaststellen van het milieurisico van medicijnen de Zweedse situatie (veel water, relatief weinig inwoners) niet goed vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Dit onderzoek is een herhaling van onderzoek dat Huize Aarde eerder samen met de UT heeft uitgevoerd (Verstraaten, 2008).

11 april 2016  Huisartsen nemend handschoen op tegen medicijnvervuiling  De samenwerkende huisartsen en apothekers van Meppel vervangen vanaf 1 mei 2016 pijnstiller diclofenac voor naproxen. Daarmee wil men de milieubelasting door diclofenac terugdringen. Naproxen is beter afbreekbaar in de rioolwaterzuivering, veroorzaakt minder bijwerkingen en lijkt minder milieutoxisch. Het gebeurt niet vaak in de gezondheidszorg wereldwijd dat om een milieureden van een geneesmiddel wordt afgezien. Artsen en apothekers werkten voor deze besluitvorming samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen Waterschap Reest en Wieden).


Volg link voor nieuws & historie in 2011 - 2015 / follow link for news & history in 2011 - 2015